فائزه عظیم زاده اردبیلی

فائزه عظیم زاده اردبیلی

 فائزه عظیم زاده اردبیلی ، متولد 1342 ، دانشیار دانشکده پردیس خواهراندانشگاه امام صادق است. او دارای مدرک تخصصی حقوق خصوصی/ آیین دادرسی کیفری / حقوق تجارت / حقوق مدنی / حقوق بین الملل/ حقوق تجارت بین المل موسسه TNRS آمریکا ، کارشناسی ۱۳۶۰ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد تهران ، کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و دکترای تخصصی ۱۳۸۶ علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) است.

کتاب های فائزه عظیم زاده اردبیلی