نرگس ایزدی

نرگس ایزدی

نرگس ایزدی ، متولد 1342،  مربی دانشکده پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)  و کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی از مدرسه عالی شهید مطهری است.

کتاب های نرگس ایزدی