مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی متولد سال 1363، استاد هوا و فضا و عضو هیدت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران می باشد. او دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی از دانشگاه علم و صنعت ایران است.  

کتاب های مجتبی طحانی

مبردها


تبرید صنعتی