دیوید اچ کاپلان

دیوید اچ کاپلان

دیوید اچ. کاپلان استاد جغرافیا در دانشگاه ایالتی کنت است. او بیش از دوازده کتاب از جمله جغرافیای شهری، هویت های تودرتو و چشم اندازهای اقتصاد قومی منتشر کرده است.

کتاب های دیوید اچ کاپلان

جغرافیای شهری