امیرمحمد فکور ثقیه

امیرمحمد فکور ثقیه

امیرمحمد فکور ثقیه استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های امیرمحمد فکور ثقیه