محمد آشوری‏

محمد آشوری‏

دکتر محمد آشوری دارای دکترای علوم جنایی از دانشکده حقوق پاریس و عضو هیأت علمی گروه حقوق کیفری و بزه‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، استاد آیین دادرسی کیفری، رئیس موسسة تحقیقات علوم‌جزایی و جرم‌شناسی، عضو انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان فرانسه زبان، عضو کمیته پژوهشی یونسکو در ایران است.

کتاب های محمد آشوری‏

آیین دادرسی کیفری: جلد اول