حسین رشیدی نژاد

حسین رشیدی نژاد

حسین رشیدی نژاد متولد 1347و رییس دانشگاه پیام نور کرمان است.

کتاب های حسین رشیدی نژاد

تکافل خرد