انجمن بهداشت صنعتی آمریکا

انجمن بهداشت صنعتی آمریکا

انجمن بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH) یک انجمن حرفه ای از بهداشتکاران صنعتی و متخصصان حرفه های مرتبط است که دفتر مرکزی آن در سینسیناتی، اوهایو قرار دارد. یکی از اهداف آن ارتقای حمایت از کارگران با ارائه اطلاعات به موقع، عینی و علمی به متخصصان بهداشت حرفه ای و محیطی است.

کتاب های انجمن بهداشت صنعتی آمریکا

تهویه صنعتی