علی ملتی

علی ملتی

علی ملتی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۵۳‏ می باشد.

کتاب های علی ملتی

شرح و نقدی بر «اقتصاد ما»