دوروتی سیسک

دوروتی سیسک

دوروتی سیسک دارای کرسی در آموزش دانش آموزان با استعداد در دانشگاه لامار در بومونت تگزاس است. او در طول زندگی حرفه ای خود به شدت درگیر آموزش کودکان مستعد بوده است. سیسک یک مشاور بین المللی است که بر رهبری، ارتباطات و توسعه خلاقیت تمرکز دارد.

کتاب های دوروتی سیسک

هوش معنوی