حجت روح اللهی

حجت روح اللهی

 دکتر حجت روح اللهی ، متولد 1345، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی است. او  دکتری تخصصی الهیات ومعارف اسلامی علوم قران وحدیث را دارد.

 

کتاب های حجت روح اللهی