عباسعلی زارعی سبزواری

عباسعلی زارعی سبزواری

عباسعلی زارعی سبزواری در سال 1348 در شهرستان سبزوار می باشد. در سن چهار سالگی به مکتب قرآن رفته و تا سال 1356 به یادگیری قرآن کریم و بعضی کتابهای دینی دیگر مشغول بودند . و سپس به مدرسه ابتدایی رفته و تا سال 1361 دوره ابتدایی را به پایان رسانیدند.

کتاب های عباسعلی زارعی سبزواری

زیارت در نگاه شریعت