طاهره محسنی

طاهره محسنی

طاهره محسنی، متولد 1350، استادیارد انشکده پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. او دارای مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال ، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال و دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم است.کتاب های طاهره محسنی