سیدمحمد کاظمی قهفرخی

سیدمحمد کاظمی قهفرخی

سید محمد کاظمی قهفرخی ، متول 1365 ، استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم و عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی  است.

کتاب های سیدمحمد کاظمی قهفرخی