عزت السادات میرخانی

عزت السادات میرخانی

عزت السادات میرخانی ، متولد 1333 ، استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ومعارف اسلامی - فقه واصول  حوزه علمیه قم و دکتري علوم ومعارف اسلامی - فقه واصول حوزه علمیه قم است.

کتاب های عزت السادات میرخانی