زهره قرائی

زهره قرائی

زهره قرائی دانش آموخنه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان در رشته مطالعات ترجمه است. مقالات و آثار مختلفی از او در زمینه مطالعات ترجمه منتشر شده است. قرائی در حال حاضر عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشگاه کاشان است.

کتاب های زهره قرائی

ترجمه پیشرفته (1)