حامد پوررستمی

حامد پوررستمی

حامد پوررستمی دانشیار؛ دانشکده  الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حامد پوررستمی

منابع دین در تفکر شیعه