ساتوکه یوشیه

ساتوکه یوشیه

ساتوکه یوشیه ،مدرس، دانشکده مطالعات خارجی، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو متولد 1968 می باشد.

کتاب های ساتوکه یوشیه

گویش ساری