شهزاد برومند

شهزاد برومند

دکتر شهزاد برومند، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران، استادیار پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین مسوول موسسه آموزش بازرگانی در اصفهان است.

کتاب های شهزاد برومند