عباس جلالی

عباس جلالی

عباس جلالی مترجم ایرانی متولد سال 1334 می باشد.

کتاب های عباس جلالی

خمس فریضه ای الهی