اسفندیار جهانگرد

اسفندیار جهانگرد

آقای دکتر اسفندیار جهانگرد متولد سال 1350، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبایی و مولف می باشد.

کتاب های اسفندیار جهانگرد

اقتصاد دیجیتال


اقتصاد دیجیتال


تحلیل های داده ستانده