لیلا عبدی درین سو

لیلا عبدی درین سو

لیلا عبدی درین‌سو شاعر ایرانی متولد ۱۳۵۰‏‏‏‏‏ می باشد.

کتاب های لیلا عبدی درین سو

لیلاج و ششدر