الهه قنبری تبار

الهه قنبری تبار

الهه قنبری تبار شاعر ایرانی متولد ۱۳۵۶‏‏‏ می باشد.

کتاب های الهه قنبری تبار

شعر زنی ست با موهای کوتاه