صدیقه مهدوی کنی

صدیقه مهدوی کنی

صدیقه مهدوی کنی ، متولد 1340 ،دانشیار دانشکده پردیس خواهران دانشگاه امام صادق است. او دارای مدرک کارشناسی الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی) دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) است.

کتاب های صدیقه مهدوی کنی