علی مهدوی پارسا

علی مهدوی پارسا

علی مهدوی پارسا  کارشناس بازار سرمایه، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع) است.

کتاب های علی مهدوی پارسا