زهرا خیری دوست لنگری

زهرا خیری دوست لنگری

زهرا خیری دوست لنگری متولد  1363 ، کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، طلبه غیر حضوری سطح دو جامعه الزهراء (حوزه علمیه خواهران ـ قم)  و کارشناسی اقتصادنظری ، دانشگاه تهران است.

کتاب های زهرا خیری دوست لنگری

زنان ، فمینیسم و اقتصاد