مهدی هرمزی

مهدی هرمزی

مهدی هرمزی نویسنده ایرانی متولد ‫۱۳۵۹‏ می باشد.

کتاب های مهدی هرمزی

طلای احمقها