سعید سیدحسین زاده یزدی

سعید سیدحسین زاده یزدی

سعید سیدحسین زاده یزدی ، متولد 1370 ،  دکتری اقتصاد - دانشگاه امام صادق (ع)است.

کتاب های سعید سیدحسین زاده یزدی