حسن خودروان

حسن خودروان

حسن خودروان ، متولد 1353 ، استادیار معارف اسلامی دانشگاه پیام نور قزوین است . او دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و الهیات و  دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور است.

 

 

کتاب های حسن خودروان