مایکل تاون

مایکل تاون

مایکل تاون رمان نویس و شاعر است. او به نسل خود کمک می کند تا با غم و اندوه کنار بیایند و آرامش درونی را از طریق نوشتن خود بیابند. شعر او عمدتاً بر مراحل زندگی جوانی از افسردگی، یافتن عشق، طبیعت و مسائل اجتماعی متمرکز است. تاوون با نثر و مضمون تامل برانگیزش درباره بشر، خود را از اکثر شاعران مدرن متمایز می کند. سبک نوشتن او یادآور لنگستون هیوز و نیکی جیووانی است در حالی که جذابیت مدرن را حفظ می کند. او در سن پترزبورگ، فلوریدا به دنیا آمد و بزرگ شد. در سال 2018 پس از عاشق شدن با نویسنده همکار مون سولچید، هر دو در حال حاضر در کانکتیکات زندگی می کنند.

کتاب های مایکل تاون

Don't Wait Til I Die To Love Me