عباس عیسی زاده

عباس عیسی زاده

عباس عیسی زاده ، متولد 1368، کارشناس ارشد مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران را دارد و دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران است.

کتاب های عباس عیسی زاده