اکبر دهقان

اکبر دهقان

اكبر دهقان (1344-1398ش)، پژوهشگر ستاد تفسیر، محقق مؤسسه اسراء، مدرس حوزه علمیه قم؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد.

کتاب های اکبر دهقان