سید حسن قوامی

سید حسن قوامی

 سید حسن قوامی ، متولد 1343، استادیار دانشکده  اقتصاد ، گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی است.

کتاب های سید حسن قوامی