لین آبرامز

لین آبرامز

لین آبرامز تاریخدان واستاد دانشگاه گلاسگو است. وی در زمینه‌های مرتبط با تاریخ مدرن و حقوق زنان و تاریخ مرتبط با آن‎‌ها به پژوهش پرداخته است. 

کتاب های لین آبرامز