داود مهدوی زادگان

داود مهدوی زادگان

داود مهدوی‌زادگان (متولد ۱۳۴۳) روحانی ایرانی و پژوهشگر حوزه فقه و علوم سیاسی است.او عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.وی در آذرماه ۱۴۰۰ به سرپرستی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) منصوب شد.

کتاب های داود مهدوی زادگان

اسلام و نقد سنت وبری