دبورا فینفگلد کانت

دبورا فینفگلد کانت

دبورا فینفگلد کانت (Deborah Finfgeld-Connett)پروفسور ممتاز دانشکده پرستاری سینکلر، دانشگاه میسوری، کلمبیا، میسوری، ایالات متحده است. دکتر Finfgeld-Connett از اواسط دهه 1990 تحقیقات مربوط به فراسنتز کیفی مرتبط با مراقبت های بهداشتی را انجام داده است.

کتاب های دبورا فینفگلد کانت

پژوهش فرا ترکیب