استفان مورافسکی

استفان مورافسکی

استفان موراوسکی استاد بازنشسته در موسسه تاریخ و نظریه هنر، آکادمی علوم و ادبیات لهستان، ورشو و در دانشکده فلسفی دانشگاه ورشو است. او نویسنده کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه فلسفه هنر و فرهنگ است.

کتاب های استفان مورافسکی

دردسرهای پسامدرنیسم