ساتیا پراکاش الاوارتی

ساتیا پراکاش الاوارتی

ساتیا پراکاش الاوارتی ، دانشیار گروه ارتباطات، دانشگاه حیدرآباد، هند است. او مدیریت رسانه، تئوری مستند و نظریه فیلم و نقد تدریس می کند. علایق تحقیقاتی او شامل اقتصاد سیاسی رسانه، تاریخ رسانه، مطالعات فیلم و فرهنگ دیجیتال است.

کتاب های ساتیا پراکاش الاوارتی

اقتصاد و مدیریت رسانه ها