سوسن بیات

سوسن بیات

سوسن بیات دارای مدرک کارشناسی ارشد ایران‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه  می باشد.

کتاب های سوسن بیات

خانه های تاریخی قم