آیرین تریمبل

آیرین تریمبل

ایرنه تریمبل نویسنده بسیاری از کتاب های پرفروش کودکان، از جمله آغاز پرنسس دیزنی: کشف خوشگل و رمان جوان فیلم دیزنی موانا است. او در تاکوما، واشنگتن زندگی می کند.

کتاب های آیرین تریمبل

دلیر