حسن صدرانیا

حسن صدرانیا

حسن صدرانیا متولد سال 1358، دارای مدرک دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه خوارزمی، نویسنده می باشد.

کتاب های حسن صدرانیا

مدیریت مرزها