ابوالفضل قنبری

ابوالفضل قنبری

ابوالفضل قنبري متولد 1357/1/1، دارای مدرک دکترای برنامه ريزي منطقه اي، دانشيار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز و نویسنده می باشد.

کتاب های ابوالفضل قنبری