نادر زالی

نادر زالی

نادر زالي متولد سال 1354، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان و نویسنده می باشد.

کتاب های نادر زالی