هادی زرقانی

هادی زرقانی

سید هادی زرقانی متولد سال 1352، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های هادی زرقانی