محمد حقانی فضل

محمد حقانی فضل

محمد حقانی فضل ، متولد 1362 ،  دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر مطالعات اسلامی، University of Paderborn, Germany  است.

کتاب های محمد حقانی فضل

خطا ناپذیری کتاب مقدس