محمد فضائلی

محمد فضائلی

محمد فضائلی از سیاستمداران ایرانی بود، که در دوره نوزدهم بعنوان نماینده ساری و تنکابن، در دوره بیست و دوم بعنوان نماینده قصر شیرین و در دوره بیست و سوم بعنوان نماینده قائم‌شهر در مجلس شورای ملی حضور داشت.

کتاب های محمد فضائلی