شهناز عرش اکمل

شهناز عرش اکمل

خانم دکتر شهناز عرش‌اکمل، دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه‌ علامه طباطبایی، پژوهشگر و مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی و صنعتی شریف است. همکاری با دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مدرسه مطالعات بینارشته‌ای هنر (دانشگاه علم و فرهنگ)، سایت‌های ادبی چون لیلا صادقی، الفما و چوک و نشریه‌های بررسی کتاب، شهروند، آوای زن، پیک، نوشتا، نگاه تازه و... از عمده‌ فعالیت‌های اوست. تاکنون چندین مقاله علمی در حوزه ادبیات از ایشان به چاپ رسیده است. کتاب‌های ایشان نیز عبارتند از:

کتاب های شهناز عرش اکمل