علی دهقانی

علی دهقانی

علی دهقانی متولد سال 1334، استاد اقتصاد و مولف می باشد.

کتاب های علی دهقانی

کتاب درسی اقتصاد خرد


اقتصاد کلان


اقتصاد خرد - جلد 1