غلامعلی طبرسا

غلامعلی طبرسا

دکتر غلامعلی طبرسا متولد سال 1341، استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

کتاب های غلامعلی طبرسا