سیدرضا مرتضایی

سیدرضا مرتضایی

سیدرضا مرتضایی عضو هیات علمی، دانشکده ی معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

کتاب های سیدرضا مرتضایی

مطالعات طراحی